Star Hotels in Kanchipuram

Sri Hari Residency

#99, West Raja Street, near Kumarakottam sankara madam, Kanchipuram Rs, Kanchipuram, TamilNadu 631502.
09150531322, 09952214175
Sri Hari Residency
.......